Kasutatud lühendid ja tingmärgid

Lühendid

adj   adjektiiv         kunst   kujutav kunst
adv   adverb           kok    kokandus
aiand  aiandus          kõnek   kõnekeelne (sh. släng)
aj    ajalugu, ajalooline    lastek   lastekeelne
anat   anatoomia         lgv    lingvistika
arheol  arheoloogia        loog    loogika
bibl   bibliograafia       luulek   luulekeelne
bot   botaanika         maj    majandus, majandusteadus
ehit   ehitus           mat    matemaatika
el    elekter, elektrotehnika  med    meditsiin
etn   etnograafia        mer    merendus
filos  filosoofia         murd    murdeline
folkl  folkloor          müt    mütoloogia
fot   fotograafia        nalj    naljatlev
füsiol  füsioloogia        poeet   poeetiline
füüs   füüsika          pol    poliitika
geogr  geograafia         psühh   psühholoogia
halv   halvustav         põll    põllumajandus
harv   harvaesinev        subst   substantiiv
humor  humoristlik        sõj    sõjandus
interj  interjektsioon       zool    zooloogia
iroon  irooniline         tehn    tehnika
jur   jurisprudents       v     või
kants  kantseleilik        trük    trükindus
     (stampväljendid,      van    vananenud
     eufeismid jms)       vet    veterinaaria
keem   keemia           vt     vaata
kirikl  kiriklik          vulg    vulgaarne
kirj   kirjandus         ülek    ülekantud tähendus

Tingmärgid

( )
ümarsulgudes on:
 1. selgitus sünonüümi tähenduse kohta, mis ei pruugi hõlmata kõiki kasutusjuhte,
 2. vorm, millega saab sünonüümselt asendada eelnevat sõna, näit. parem (teine) käsi
[ ]
nurksulgudes on täht, sõnaühendi või sõna osa, mis võib ära jääda, ilma et sisu muutuks, samuti mõned harjumuspärased või selgitavad täiendid sünonüümirea liikme juurde
| |
püstkriipsude vahel on sõna grammatiline vorm
< >
noolsulgude vahel on sõna või sõnaühendi rektsiooni osutav umbmäärane asesõna
' '
ülakomade vahel on sõna või sõnaühendi selgitus
,
koma eraldab sünonüüme üksteisest
;
semikoolon eraldab sõnaartikli osi
:
koolonile järgnevad eelnevaga täpsustatud s"sunonüümid

Copyright © 1991,1995 Asta Õim, Eesti Keele Instituut
Copyright © 1995 Institute of Baltic Studies
12/4/95 MT